Rewarding SME-Jury

Dr. Sunil Shukla
Prakash Agarwal
Prof. Suresh Rao
Neeraj Gupta
G Ramachandran
Shyam Sekar
DR.LAKSHMI JAGANNATHAN
Manishh Anand
Annu Grover
Mahavir Pratap Sharma
Abhijeet Kumar
Shani Pandya
Vinod Keni
Santosh Nair
Subinder Khurana
Shashank Pradhan
Nikhil Kumar
Sadiya Naseem
Arya Rajesh Kumar
Vivek Kumar
Nishant
Aakarsh Naidu